banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - LỤC BÌNH TÍM

Tác giả : Trần Quý
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2011

- Tổng phổ tác phẩm giao hưởng “Lục bình tím”.
- Đây là tác phẩm được chuyển soạn, rút ngắn từ vở Ballet huyền thoại cùng tên. Tác giả đã chọn những đoạn chủ yếu, sắp xếp cấu trúc lại thành một tác phẩm giao hưởng độc lập