banner_xuatban

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - CÂY ĐUỐC SỐNG

Tác giả : Nguyễn Đình Tấn
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2006

- Tổng phổ bản giao hưởng “Cây đuốc sống”
– một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn.
- Đây là bản giao hưởng có quy mô lớn, viết về cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta.
- Bản giao hưởng có 03 chương, mỗi chương đều có tiêu đề riêng.