banner_xuatban

Giữ gìn bản sắc là vấn đề sống còn của âm nhạc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

18-06-2024, 09:26

PHẠM LÊ HÒA

TÓM TẮT: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với sự thúc đẩy của kỷ nguyên công nghiệp 4.0 và những thành tựu bùng nổ về khoa học kỹ thuật, mọi lĩnh vực đều chuyển biến một cách nhanh chóng. Bên cạnh những thuận lợi, tác giả Phạm Lê Hòa cũng chỉ ra nỗi lo lắng về những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có một thành tố cấu thành quan trọng là âm nhạc cổ truyền đang dần mai một. Tác giả bài viết rất mong muốn những người làm công tác âm nhạc có thể gấp rút thực hiện việc sưu tầm và lưu giữ những giá trị văn hóa âm nhạc truyền thống nhằm bảo vệ bản sắc dân tộc, một vấn đề mang ý nghĩa sống còn cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới.

TỪ KHÓA: Bản sắc, Âm nhạc Việt Nam, Phạm Lê Hòa

Thêm một trao đổi