banner_xuatban

Âm nhạc mới Việt Nam: Dân tộc - Khoa học - Đại chúng

18-06-2024, 09:34

KIỀU TRUNG SƠN

TÓM TẮT: Âm nhạc mới Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử bằng những thành tựu rực rỡ, luôn phát triển, cống hiến và đồng hành cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước hướng tới tương lai bền vững. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những nhận định về mối liên hệ mật thiết từ góc độ xã hội hay góc độ nghệ thuật tới các tiêu chí Dân tộc - Khoa học - Đại chúng trong Đề cương văn hóa 1943. Tiêu chí Dân tộc được ghi nhận như một tất yếu của lịch sử. Tiêu chí Khoa học có trong lĩnh vực xã hội, nhân văn, phù hợp với thực tiễn, với quy luật tư duy, quy luật phát triển xã hội. Tiêu chí Đại chúng luôn mang tính thời sự và gắn với sự phát triển văn hóa ở bất kỳ một giai đoạn lịch sử nào của đất nước.
TỪ KHÓA: Âm nhạc mới, đề cương văn hóa, Kiều Trung Sơn

Thêm một trao đổi