banner_xuatban

Những bài ca cổ truyền chuyên nghiệp Việt Nam 2

Nghe trích đoạn

  

 

1. Dạ cổ Hoài Lang
Bài: Từ Phu Tướng
Người hát: út Trà ôn
Dàn nhạc: Tư Huyện đàn Cò
Nǎm Cơ đàn Sến
Bảy Bá đàn Tranh

 

4. Song phi Hồ điệp
Người hát: Mỹ út
Dàn nhạc: Ba Trung đờn Tranh
Nguyễn Vǎn Thinh đờn Kìm

2. Vọng cổ
Bài: Tôn Tẫn giả điên
Người hát: út Trà ôn
Dàn nhạc: Tư Huyện đàn Cò
Nǎm Cơ đàn Sến
Bảy Bá đàn Tranh

5. Ả phiền 36 giọng
Người hát: Đinh Thị Bản
Dàn nhạc: Đinh Khắc Ban đàn Đáy;
Nguyễn Đình Kỳ đàn Tranh

3. Hò mái nhì và Nam Ai
Người hát: Thanh Tâm
Dàn nhạc: Nguyễn Kế đàn Nguyệt
Trần Kích đàn Bầu
Trần Thảo đàn Nhị
Lệ Hoa đàn Tranh

6. Sẩm ba bậc
Người hát: Hà Thị Cầu
Dàn nhạc: Lê Nǎng
Lê Đức Hòa

 

(CD)