banner_xuatban

Những bài ca chuyên nghiệp cổ truyền Việt Nam 1


Nghe trích đoạn

 

 

1. Hát Ca Trù của đình (Hát mở)
Bd: Nghệ nhân Phạm Thị Mùi

6. Hát chèo đò
Bd: Nghệ nhân Đinh Thị Bản

2. Ngâm thơ Đường
Bd: Nghệ nhân Đinh Thị Bản

7. Hát Xẩm (Điệu Hà Liễu)
Bd: Nghệ sỹ ưu tú Hà Thị Cầu

3. Hát Vǎn (Hát Thỉnh)
Bd: Nghệ nhân Nguyễn Thị Chảo

8. . Lý tình tang
Bd: Nghệ sỹ Thanh Tâm

4. Ngâm thơ Nho
Bd: Nghệ nhân Đinh Thị Bản

 

9. . Hát Vǎn Huế (Điệu Cờn, Xá)
Bd: Nghệ sỹ Nguyễn Quang Vờn và Nguyễn Vǎn Sáu

5. Ả Đào (Trích Tỳ bà hành)
Bd: Nghệ sỹ nhân dân Quách Thị Hồ

 

(CD)