banner_xuatban

Canh hát Quan Họ 1( VCD)

Xem trích đoạn

 

 

1. Logo Viện Âm nhạc

6. Dưới trời mấy kẻ biết ca
Người hát: Nguyễn Thị Hảo
              Vũ Thị Dự

2. Mời trầu
Người hát: Nguyễn Thị Sang
              Nguyễn Thị Thềm

7. Súc miệng ấm đồng
Người hát: Nguyễn Thị Nǎng

 

3. Hôm nay tứ hải giao tình
Người hát: Nguyễn Thị Quuyến
              Nguyễn Thị Ngẫm

8. Lấy gì làm thú giải phiền
Người hát: Đỗ Vǎn Anh
              Nguyễn Thanh

4. Tay tiên chuốc chén rượu đào
Người hát: Nguyễn Thị Thảo
              Nguyễn Thị Trang

9. Sở cầu như ý
Người hát: Nguyễn Thị Nội
             Nguyễn Thị Hoàn

 

5. Lan Huệ sánh bày
Người hát: Nguyễn Vǎn Đích
              Bùi Vǎn Hiên

 

10. Mừng dân ta đóng đám cho nghiêm
Người hát: Nguyễn Thị Quang
              Nguyễn Thị Chịch

(VCD)