banner_xuatban

Ca trù Lỗ Khê - Nghệ sĩ Phạm Thị Mùi

Nghe trích đoạn

 

  

 

1. Bắc phản

4. Gửi thư

2. Mưỡu

5. Hát lót

3. Hát lót

6. Hát giai
Người hát: Phạm Thị Mùi
Đàn Đáy: Nguyễn Vǎn Tiến
Trống Chầu: Nguyễn Vǎn Nhuệ

 

(CD)