banner_xuatban

Âm nhạc dân gian Việt Nam 2

Nghe trích đoạn


 

1. Hòa tấu nhạc cung đình
Bài: Long Ngâm
Biểu diễn: Dàn nhạc cung đình Huế

10. Hòa tấu nhạc dân tộc Dao đỏ
Bài: Trong lễ cấp sắc
Biểu diễn: Dàn nhạc dân tộc Dao đỏ - Yên Bái

2. Hoà tấu nhạc thính phòng Huế
Bài: Nam Ai
Biểu diễn: Trần Kích - Lệ Hoa

 

11. Độc tấu Khèn Bè, dân tộc Thái - Yên Bái
Bài: Gọi bạn
Biểu diễn: Cầm Ngọc Long

3. Hòa tấu nhạc múa Cung đình Huế
Bài: Phụng Vũ
Biểu diễn: Dàn nhạc cung đình Huế

12. Độc tấu Đao đao, dân tộc Khơ Mú
Bài: Được mùa thóc
Biểu diễn: Vi Vǎn Pán

4. Hoà tấu nhạc Lễ (Dương nhạc)
Bài: Bộ Lǎng
Biểu diễn: Dàn nhạc lễ Long An

13. Độc tấu Vrock Tru, dân tộc Kà dong - Quảng Ngãi
Biểu diễn: Đinh Công Phước

5. Hòa tấu nhạc Lễ
Bài: Nghinh Thiên tiếp giá
Biểu diễn: Dàn nhạc lễ Long An

14. Độc tấu Đinh Pá, dân tộc Êđê - Đǎklắc
Biểu diễn: Y Nuếch Ê Ban

6. Hòa tấu nhạc Lễ (Dương nhạc)
Bài: Bồng chập
Biểu diễn: Nhóm nghệ nhân Mường - Hòa Bình

15. Độc tấu T’rưng, dân tộc Giarai - Gia Lai
Bài: Ka Bơn Trang
Biểu diễn: Rơ Chǎm Tih

7. Hòa tấu cồng Mường - Hòa Bình
Bài: Chiêng Boóng Ba
Biểu diễn: Nhóm nghệ nhân Mường - Hòa Bình

16. Độc tấu Đing Goong dân tộc Giarai
Bài: Lời tỏ tình bên dòng suối
Biểu diễn: Siu Côi

8. Độc tấu Kèn gỗ, dân tộc Mường - Hòa Bình
Bài: Kèn làm mo
Biểu diễn: Bùi Vǎn Dậu

17. Song tấu Đing Pâng, dân tộc Êđê - Đǎklắc
Biểu diễn: Y Nuếch Êban, Y Liêm K’pa

9. Độc tấu Bỉ đôi dân tộc Mường - Hòa Bình
Bài: Xuôi sông Mã
Biểu diễn: Đinh Xuân Giao

 

(CD)