anh vien chuan

Hội thảo “20 năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam: Từ UNESCO đến cộng đồng”

13-05-2024, 08:31


nguồn ảnh Internet

Hội thảo “20 năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam: Từ UNESCO đến cộng đồng” đã diễn ra vào ngày 20/12/2023 nhân dịp kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Tể thao thành phố Hà Nội tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực di  sản văn hóa phi vật thể, đại diện cộng đồng, nghệ nhân và người thực hành di sản văn hóa phi vật thể. Với mục tiêu đánh giá việc  thực hiện Công ước 2003 của UNESCO, chỉ ra tác động của Công ước đối với công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam, hội thảo đã được tổ chức với 4 phiên họp theo các chủ đề khác nhau: phiên 1 - “Công ước UNESCO 2003 và Luật Di sản văn hóa Việt Nam”; phiên 2 - “Hai mươi năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội”, phiên 3 - “Công ước 2003 với việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam”, phiên 4 - “Thảo luận và khuyến nghị về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam” .


nguồn ảnh Internet

Việt Nam là một trong những quốc gia sớm đưa nội dung về di sản văn hóa  phi vật thể vào Luật Di sản văn hóa, luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của UNESCO, góp phần bảo vệ sự đa dạng văn hóa, phát triển bền vững di sản văn hóa trên thế giới. Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng, nghệ nhân đã đối thoại đa chiều và khách quan nhằm chia se thông tin, nhận diện các thách thức và tồn tại của công tác bảo vệ di sản trong bối cảnh xã hội hiện nay; chia se các hoạt động điển hình trong cộng đồng về thực hành và bảo vệ, phát huy giá trị của di sản. Hội thảo đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, trong đó có việc điều chỉnh và sửa đổi Luật Di sản văn hóa.


ĐÀO THI HÔNG LÊThêm một trao đổi