Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

22-08-2018, 14:25

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" giai đoạn 2018 - 2023.

Nghệ thuật bài chòi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 12/2017.
Nguồn: Báo Quảng Trị

Đề án nhằm tiếp tục khẳng định giá trị nghệ thuật to lớn của di sản Bài chòi. Đồng thời góp phần quảng bá, tôn vinh những giá trị đặc sắc của Nghệ thuật Bài chòi; thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc và nhân loại.

Một số mục tiêu cụ thể của Đề án gồm: Hoàn thành công tác sưu tầm, kiểm kê, phân loại phục vụ cho việc bảo vệ Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn toàn tỉnh; Xây dựng nội dung tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài chòi cho cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn; Ban hành một số cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Bài chòi; Tiến hành biên soạn, xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu về di sản Nghệ thuật Bài chòi…

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: điều tra, kiểm kê, phân loại nghệ thuật bài chòi; tổ chức truyền dạy, đào tạo cho thế hệ trẻ về kỹ năng thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; nghiên cứu ban hành chính sách tạo điều kiện, môi trường cho những nghệ nhân, câu lạc bộ và cộng đồng thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; tổ chức khai thác di sản Bài chòi phục vụ phát triển văn hóa và du lịch; tuyên truyền, quảng bá di sản Nghệ thuật Bài chòi.Thanh Thủy (t/h)

Theo Cinet

Thêm một trao đổi