Dân tộc H'mông (Hà Giang)

15-09-2022, 04:54

Song tấu Zèn xìn và kèn lá
Bài: Tiễn anh lên đường
Biểu diễn: Giàng Dúng Sài, Dân tộc H’mông - Hà Giang

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/%C4%91oc-tau---hoa-tau-nhac-cu-dan-gian-viet-nam-3

Thêm một trao đổi