Dân tộc Tày - Cao Bằng

17-02-2023, 07:28

Hát Then bài: Đi đường
Biểu diễn: Nông Thị Diễn
Dân tộc Tày, xã Phùng Ngọc, Hà Quảng, Cao Bằng

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-cao-bang

Thêm một trao đổi