Dân tộc Sán Dìu - Vĩnh Phúc

29-11-2022, 13:26

Thỉnh thánh trong lễ cấp sắc
Biểu diễn: Trương Xuân Hữu
Dân tộc Sán Dìu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-lang-son-vinh-phuc

Thêm một trao đổi