Dân tộc Nùng Cháo - Lạng Sơn

29-11-2022, 13:22

Hát Lập xuân
Biểu diễn: Lưu Thị Tần
Dân tộc Nùng Cháo, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-lang-son-vinh-phuc

Thêm một trao đổi