Dân tộc Mường - Thanh Hóa

16-11-2022, 12:49

Độc tấu Ôống ôi
Biểu diễn: Phạm Văn Dân
Dân tộc Mường, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa


Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-thanh-hoa

Thêm một trao đổi