Dân tộc Mường - Hòa Bình

11-11-2022, 16:48

Hòa tấu Cò ke, ống khảo bài: Lưu thủy
Biểu diễn: TT nghệ nhân
Dân tộc Mường, huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-lao-cai-hoa-binh

Thêm một trao đổi