Dân tộc Giáy - Hà Giang

16-11-2022, 12:20

Đối đáp kèn lá: Song hỏn (Tiễn bạn)
Biểu diễn: Chu Dấu Mướng, Vang Thị Hà
Dân tộc Giáy, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, Hà Giang

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-ha-giang

Thêm một trao đổi