Dân tộc Cơ tu - Thừa Thiên Huế

11-11-2022, 16:19

Độc tấu Tâm Plưng
Biểu diễn: Riêl Quỳnh Phương
Dân tộc Cơ tu, xã Hương lâm, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-thua-thien-hue

Thêm một trao đổi