Dân tộc Chăm H'roi - Phú Yên

11-11-2022, 16:32

Thoatr thơi chen (Tìm người yêu)
Biểu diễn: La Mo Sơn
Dân tộc Chăm H'roi, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-phu-yen

Thêm một trao đổi