Dân tộc Bru - Vân kiều - Quảng Bình

16-11-2022, 12:05

Hát và đệm pí: Aroravil (Gọi hồn)
Biểu diễn: Hồ Thường, Hồ Ngã
Dân tộc Bru - Vân kiều, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Để xem được đầy đủ  hơn xin mời các bạn xem link sau: https://vienamnhac.vn/xuat-ban/%C4%91ia-nhac/am-nhac-dan-gian-cac-dan-toc-tinh-quang-binh

Thêm một trao đổi