Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Âm Nhạc (1950 - 2020)

Đồng bằng, trung du Bắc Bộ