Một số hình ảnh Hát Dặm Hà Nam

13-10-2022, 14:20


Nghệ nhân múa tại đền núi Trúc

 Trống Khẩu dùng trong Hát Dặm ở Hà Nam

Nghệ nhân múa tại đền núi Trúc

Thêm một trao đổi