Một số hình ảnh đợt điền dã sưu tầm âm nhạc dân gian trong một số nghi lễ của người Khmer ở huyện Châu Thành, Kiên Giang

19-09-2022, 12:58

 

Thêm một trao đổi