Các biểu mẫu kiểm kê nghệ thuật ca trù tại các tỉnh thành

25-10-2019, 08:28

 

  • MẪU 1:

KIỂM KÊ CA TRÙ

Tên đơn vị:

Số tờ:

 

 

TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI SẢN CA TRÙ

Năm…

 

 

TT

Số lượng nghệ nhân Ca trù lão thành

Số lượng nghệ nhân Ca trù

Số lượng người thực hành đàn hát múa Ca trù

 

Số lượng Câu lạc bộ, nhóm Ca trù

Sắc phong

Thần phả

Số lượng di tích

 

Số lượng hiện vật liên quan đến Ca trù

 

Ghi chú

 

 

không

 

 

không

 

Hoang phế

 

Xuống cấp

 

Tôn tạo

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • MẪU 2:

KIỂM KÊ CA TRÙ

Tên đơn vị:

Số tờ:

 

 

NGHỆ NHÂN CA TRÙ LÃO THÀNH

Năm…

  

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh (tuổi)

 

Nam

 

Nữ

 

Nơi thường trú

 

Tên điệu Ca trù biết trình diễn thành thục

Thời gian hoạt động

Ca trù

 

Nơi đang sinh hoạt

Ca trù

 

Thành tích hoạt động

Ca trù

Số lượng người đã truyền dạy

Số liệu cập nhật năm…

Ghi chú

Số lượng

người mới truyền dạy thêm

Hiện trạng sinh hoạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MẪU 3:

KIỂM KÊ CA TRÙ

Tên đơn vị:

Số tờ:

 

 

NGHỆ NHÂN CA TRÙ

Năm…

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh (tuổi)

 

Nam

 

Nữ

 

Nơi thường trú

 

Tên điệu

Ca trù biết trình diễn thành thục

Thời gian hoạt động

Ca trù

 

Nơi đang sinh hoạt

Ca trù

 

Thành tích hoạt động

Ca trù

Số lượng người đã truyền dạy

Số liệu cập nhật năm…

 

Ghi chú

Số lượng

bài bản mới học

Số lượng người mới truyền dạy thêm

Hiện trạng sinh hoạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • MẪU 4:

 KIỂM KÊ CA TRÙ

Tên đơn vị:

Số tờ:

 

 

 NGƯỜI THỰC HÀNH ĐÀN HÁT MÚA CA TRÙ

Năm…..

 

 

TT

 

Họ và tên

Năm sinh (tuổi)

Giới tính

Nơi thường trú

Nơi đang sinh hoạt Ca trù

Khả năng trình diễn Ca trù

Tên điệu Ca trù biết trình diễn

Thành tích hoạt động Ca trù

Số liệu cập nhật năm...

 

Ghi chú

nam

nữ

Hát-

phách

Đàn đáy

Trống

Múa

Số lượng bài bản mới học

Hiện trạng sinh hoạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(15)

(16)

(17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • MẪU 5:

 KIỂM KÊ CA TRÙ

Tên đơn vị:

Số tờ:

 

 

CÂU LẠC BỘ, NHÓM CA TRÙ

Năm …

 

TT

 

Tên gọi tổ chức

 

Địa chỉ

Đơn vị quản lý (nếu có)

Quyết định thành lập

(nếu có)

Số thành viên

Lịch sinh hoạt định kỳ

Thành tích hoạt động

Số liệu, hiện trạng cập nhật năm…

Ghi chú

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  MẪU 6:

 KIỂM KÊ CA TRÙ

Tên đơn vị:

Số tờ:

 

 

 DI TÍCH LIÊN QUAN ĐẾN CA TRÙ

Năm…..

 

TT

 

Tên di tích

 

Địa điểm

 

Niên đại (nếu có)

Sắc phong

Thần phả

 

Tên vị thần

(nếu có)

Hiện trạng của di tích

Lịch sử , đặc điểm của di tích

(nếu có)

Ghi chú

(số lượng)

Không

 

(số lượng)

Không

 

hoang phế

xuống cấp

Đã tôn tạo

(tên đơn vị tôn tạo)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  MẪU 7:

 KIỂM KÊ CA TRÙ

Tên đơn vị:

Số tờ:

 

 

HIỆN VẬT LIÊN QUAN TỚI CA TRÙ

Năm…..

TT

Hiện vật

Niên đại

(nếu có)

Tình trạng

Nơi lưu giữ

(người lưu giữ)

Địa chỉ, số điện thoại của nơi (người) lưu giữ

Số liệu, hiện trạng cập nhật năm...

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm một trao đổi