Chức năng nhiệm vụ

- Viện Âm nhạc là một đơn vị hành chính sự nghiệp, trực thuộc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; chủ yếu hoạt động theo nguồn tài chính do nhà nước cấp để thực hiện các công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và truyền bá âm nhạc Việt Nam.

- Viện Âm nhạc thực hiện các nhiệm vụ:

+ Điền dã, sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, nhạc cụ của tất cả các tộc người trên đất Việt Nam.

+ Xây dựng các Hồ sơ quốc gia về các di sản âm nhạc truyền thống để trình UNESCO xét duyệt, ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” (ví dụ như: Ca trù, Hát Xoan, Đờn ca Tài tử Nam bộ, Bài chòi, Hát Then, v.v...).

+ Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

+ Phục vụ tư liệu cho các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về âm nhạc dân tộc Việt Nam.

+ Phối hợp cùng các địa phương trong cả nước triển khai các kế hoạch nhằm bảo tồn, lưu truyền và phát triển vốn âm nhạc của các dân tộc các vùng miền.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đào tạo âm nhạc truyền thống; phục vụ khách tham quan du lịch trong nước và nước ngoài.

+ Tư vấn cho các cấp từ Trung ương đến địa phương về các chính sách, chiến lược liên quan đến sự nghiệp bảo tồn, phát huy, phát triển bản sắc dân tộc và những giá trị tốt đẹp của âm nhạc truyền thống Việt Nam.